Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    diễn viên nổi bật hơn những diễn viên khác trong cùng một vở diễn (do có bề ngoài đáng chú ý hoặc diễn xuất quá hay)