Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scene-shifter /si:n∫iftə[r]/  

  • Danh từ
    (sân khấu)
    người thay cảnh