Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scene-painter /'si:n,peintə/  

  • danh từ
    (sân khấu) hoạ sĩ vẽ cảnh phông