Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scene-dock /'si:ndɔk/  

  • Danh từ
    (sân khấu) nơi để cảnh phông