Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scene-designer /'si:ndi,zainə/  

  • danh từ
    (sân khấu) hoạ sĩ vẽ cảnh phông