Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scattergoad /'skætəgoud/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hoang toàng, người tiêu hoang