Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thảm nhỏ (chỉ trải được một phần sàn)