Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dốc đứng; vách đứng

    * Các từ tương tự:
    scarped, scarper, scarph