Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scaramouch /'skærəmautʃ/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) anh chàng khoe khoang khoác lác
    anh hùng rơm