Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Scandinavian /,skændi'neiviən/  

  • Danh từ
    người Xcanđi-navia (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Aixơlen)
    Tính từ
    [thuộc] Xcanđi-navia