Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scandal-bearer /'skændl,bɜərə/  

  • danh từ
    kẻ gièm pha, kẻ nói xấu sau lưng