Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scale-work /'skeilwə:k/  

  • Danh từ
    hình xếp như vảy cá, hình trang trí vảy cá