Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống như vảy
    scale-like leaves
    lá giống như vảy