Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (chim) lông hình vảy