Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scale-borer /'skeil,bɔ:rə/  

  • Danh từ
    máy cạo cặn (nồi hơi...)