Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scale-board /'skeilbɔ:d/  

  • Danh từ
    tấm lót (sau khung ảnh, sau gương)