Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scaffolding-pole /'skæfəldiɳ,poul/  

  • Danh từ
    cột cái (đỡ giàn)