Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scaffolding /'skæfəldiŋ/  

 • Danh từ
  sào ván làm giàn giáo
  tubular scaffolding
  giàn giáo [bằng] ống kim loại

  * Các từ tương tự:
  scaffolding-pole