Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scaffold /'skæfəuld/  

 • Danh từ
  giàn giáo
  đoạn đầu đài
  to go to the scaffold
  lên đầu đài, bị hành hình

  * Các từ tương tự:
  scaffolding, scaffolding-pole