Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lãnh đạo Ixlam
    ngài (lời chào)