Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saw-gate /'sɔ:freim/  

  • -gate) /'sɔ:geit/* danh từ
    khung cưa