Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saw-edged /'sɔ:'edʤd/  

  • Tính từ
    có răng cưa
    hình răng cưa