Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saw-doctor /'sɔ:,dɔktə/  

  • Danh từ
    máy cắt răng cưa