Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saw-blade /'sɔ:bleid/  

  • Danh từ
    lưỡi cưa