Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savings bank /'seiviŋzbæŋk/  

  • Danh từ
    quỹ tiết kiệm