Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savings and loan association /,seiviŋzən'ləʊnəsəʊ-si'ei∫n/  

  • (Mỹ)
    như building society

    * Các từ tương tự:
    Savings and loan associations