Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

save-as-you-earn /seivezju:'ə:n/  

  • Danh từ
    (viết tắt SAYE) (cũ)
    cách trích mỗi tháng một ít tiền lương làm tiền gửi tiết kiệm