Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saucepan /'sɔ:spən/  

  • Danh từ
    cái xoong