Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saucebox /'sɔ:sbɔks/  

  • Danh từ
    người hỗn xược, đứa bé láo xược