Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sauce pan /'sɔ:spən/  /'sɔ:spæn/

  • Danh từ
    cái xoong