Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sauce boat /'sɔ:sbəut/  

  • Danh từ
    chén nước xốt