Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mịn bóng (như mặt trái xa-tanh)
    her satiny skin
    nước da mịn bóng của cô nàng