Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

satanically /sə'tænikli/  

  • Phó từ
    như quỷ xa Tăng
    [một cách] quỷ quái