Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saponaceous /sæpou'neiʃəs/  

  • tính từ-(đùa cợt) có chất xà phòng; giống xà phòng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))