Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cứu hộ (tàu thủy); sự cứu chạy (tài sản khỏi hỏa hoạn, ngập lụt)
  việc cứu hộ chiếc tàu đắm gặp khó khăn do thời tiết xấu
  a salvage company
  một công ty cứu hộ
  a salvage tug
  tàu cứu hộ
  tiền công cứu hộ; tài sản cứu chạy được
  sự thu gom phế liệu; phế liệu tận dụng
  Động từ
  cứu (khỏi đắm, khỏi hỏa hoạn)
  chúng tôi đã không thể cứu được gì hết khi nhà máy bị cháy
  how can he salvage his reputation after the scandal?
  (nghĩa bóng) làm sao mà ông ta có thể cứu được thanh danh mình sau vụ tai tiếng đó
  thu gom để tận dụng

  * Các từ tương tự:
  salvaged