Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salon /'sælɒn/  /sə'lɒn/

 • Danh từ
  phòng; tiệm (là nơi phục vụ một số việc)
  a hairdressing salon
  phòng uốn tóc
  a beauty salon
  tiệm mỹ viện
  phòng tiếp khách; cuộc tiếp khách (tại nhà một bà quý phái thời trước đây)
  a literary salon
  phòng tiếp khách tao nhân

  * Các từ tương tự:
  salon music