Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sally-port /'sælipɔ:t/  

  • Danh từ
    lỗ phá dây (lỗ hổng trong công sự để xông ra phá vây)