Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bán hàng (nam)

    * Các từ tương tự:
    salesmanship