Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    món xà lách
    món rau trộn dầu giấm

    * Các từ tương tự:
    salad cream, salad days, salad-dressing, salad-eel, salad-fish, salad-oil