Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) chim ưng
    (sử học) súng thần công, súng đại bác