Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safety razor /'seiftireizə[r]/  

  • Danh từ
    dao cạo an toàn, dao bào (cạo râu, có miếng lót dưới lưỡi cho cạo khỏi đứt)