Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • lưới an toàn (người làm xiếc…)
    (nghĩa bóng)
    mạng lưới an toàn (của sự cứu tế xã hội…)