Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safety lamp /'seiftilæmp/  

  • Danh từ
    đèn an toàn cho thợ mỏ