Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safety island /'seiftiailənd/  

  • (Mỹ, cách viết khác safety zone)
    chỗ đứng tránh (ở giữa đường, cho người đi bộ đi qua đường)