Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safety fuse /'seifti'fju:z/  

  • Danh từ
    ngòi an toàn (mìn)