Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safety film /'seiftifilm/  

  • Danh từ
    (điện ảnh) phim an toàn (cháy chậm hay không cháy)