Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

safety curtain /'seiftikɜ:tn/  

  • màn an toàn (chống cháy có thể hạ xuống giữa sàn diễn và khán giả)