Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saddle-pin /'sædlpin/  

  • Danh từ
    cọc yên