Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saddle-cloth /'sædlklɔθ/  

  • Danh từ
    vải lót yên (lót dưới yên ngựa)