Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saddle-bag /'sædlbæg/  

  • Danh từ
    túi yên (đeo ở hai bên yên ngựa, hay buộc sau yên xe đạp, xe máy)